A nalizując oba wskazane kodeksy etyki, dokonując wykładni językowej, a w sumie i teleologicznej, stanowczo stoimy na stanowisku,  iż naruszeniem zasad wskazanych w przytoczonych wyżej regulacjach NIE jest korzystanie ze wsparcia przy pozycjonowaniu witryny czy też zwiększenie widoczności wizytówki Google. Jednym słowem, prawnicy k orzystający ze wsparcia w zakresie SEO nie powinni obawiać się choćby cienia ryzyka wszczęcia postępowań o char akterze d yscyplinującym.